Clausula protecció de dades Bústia Denúncies

Estimat responsable de la web municipal,

 

En relació al compliment de la Llei 2/2023 reguladora de la protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció que establix l'obligació de disposar d'un sistema intern d'informació per a la recepció de comunicacions sobre infraccions normatives i penals, i sent que, referent a això, la Diputació de València, a través del Servici d'Informàtica i Organització,  ha habilitat una ferramenta per a la implantació de la Bústia de Denúncies, s'informa del següent:

El Servici de Transparència, Govern Obert i Participació ha comunicat a este servici la necessitat d'incorporar la següent clàusula relativa a la protecció de dades personals en   les comunicacions sobre infraccions realitzades a través de la ferramenta Bústia de Denúncies, a l'efecte de complir amb la legislació vigent en esta matèria:

 

Clàusula informativa Sistema Intern d'Informació de l'Ajuntament de XXX.
-
Les seues dades personals seran tractats per l'Ajuntament de XXX en qualitat de responsable del tractament amb seu en XXX, a través del Responsable del Sistema del Canal de Denúncies de Ajuntament de XXX.

La finalitat d'este tractament és la gestió del procediment al qual es referix l'article 9 de la Llei 2/2023.

Pot exercitar els seus drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació i portabilitat de les dades personals, en cas que procedisquen, dirigint la seua sol·licitud al Registre d'Entrada d'esta, la direcció de la qual és XXX.

Així mateix, pot tramitar esta sol·licitud a través de la Seu electrònica de l'Ajuntament XXX si disposa dels certificats digitals oportuns (https://www.xxx.es).

Pot ampliar esta informació en https://www.XXX/politica-de-privacitat

De tot això s'informa en compliment de l'art. 11 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals; i altra normativa vigent.

Instruccions per a implementar-ho en la bústia

Per a implementar-ho en la seua bústia de denúncies ha de registrar-se en el mateix com a administrador i accedir a l'apartat de Configuració.

En este apartat en el camp 'Exempció de responsabilitat' hem de copiar el text a dalt escrit perquè es mostre quan un usuari vaja a iniciar una comunicació en la bústia.

Hem de substituir les XXX pels noms apropiats en cada cas.

Us recordem que este camp en el cas de tindre la bústia en dos idiomes hem de traduir-lo i posar-lo en la versió en valencià també.

Per a emplenar el camp en l'idioma corresponent hem de comprovar a dalt a la dreta del portal en l'idioma que estem i si és necessari canviar-lo seleccionant el desitjat.