05/09/2019

Selecciona el menú en el qual desitges afegir una nova opció

Panell de Control → Administrar menús

Crear entrada de menú

Inclou el títol que es compondrà en el grup d'opcions i la ruta a la qual es redirigirà el vincle. Clica Actiu per a mostrar o no aquesta opció. Perquè l'opció es mostre expandida, amb tots els seus fills, selecciona Mostrar expandit.

Tria el pare al qual pertany aquesta opció de menú

Per a dotar d'una classe a aquesta opció, desplega el grup Atributs de l'opció de menú i escriu una classe en el camp Classes.

Traduir les opcions de menú

Els primers pares del menú solen ser opcions Sense idioma específic. Aquests *items es tradueixen per mitjà de les cadenes de text.

Assignar un idioma a un enllaç de menú suposa obligatòriament duplicar-lo, la qual cosa comporta una certa dificultat a l'hora d'administrar totes les opcions. Des d'aquest moment l'opció només podrà contindre fills amb el mateix idioma. Mesclar-ho impossibilitarà la seua presentació.